Sąvokos:

Bendruomenės narys
Bendruomenės narys – tai pilnametis asmuo, išreiškęs norą tapti bendruomenės nariu ir įsipareigojęs laikytis bendruomenės įstatų bei taisyklių.
Nariui išduodamas pažymėjimas. Pažymėjimas išduodamas vieneriems metams, kasmet pratęsiamas.
Narystės tipai
Bendruomenėje yra 2 narystės tipai:
1) paprastoji narystė;
2) ypatingoji narystė (be pareigos mokėti nario mokestį).
Nario teisės
1) dalyvauti kolektyvinėse praktikose;
2) dalyvauti Bendruomenės organizuojamuose mokymuose ir atsiskyrimuose;
3) įsigyti praktikų tekstus;
4) naudotis Bendruomenės nariams teikiamomis lengvatomis;
5) gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą;
6) naudotis Bendruomenės sukauptu archyvu;
7) naudotis Bendruomenės biblioteka bei inventoriumi.
8) rinkti ir būti išrinktam į visus Bendruomenės organus.
9) Išstoti iš Bendruomenės.
Nario pareigos
1) dalyvauti bendruomenės susirinkimuose ir balsuoti;
2) laikytis bendruomenės taisyklių ir įstatų, gerbti Budos mokymą, mokytojus ir kitus Bendruomenės narius, kitas religijas ir dvasines tradicijas;
3) mokėti nario mokestį.
Nario mokestis
Nario mokestis mokamas kiekvieną mėnesį.
Mokesčio paskirtis – bendruomenės kasdienių išlaidų apmokėjimas + tobulinimosi fondas

Nario mokesčio tipai:
NAGPŲ (45-100 €/mėn.),
PAPRASTASIS (25-50 €/mėn.)

+ LENGVATINIS* (5 €/mėn.)
* Tai minimalus mėnesinis mokestis laikotarpiui, kai narys neturi galimybių mokėti pilno nario mokesčio.

Kaip tampama nariu
1. priėmus 12 brangenybių prieglobstį pas Namkhą Rinpočę. Nariu tampama iškart, be papildomų sąlygų.
(prašymas tapti nariu užpildomas vėliau).

2. pateikus Tarybai prašymą raštu. Sąlygos:
– pereinamasis laikotarpis (kandidatavimas) – ne mažiau kaip pusė metų, laikantis visų nario pareigų.
– Į narius priimama kartą metuose Tarybos sprendimu ir paskelbiama visuotinio bendruomenės susirinkimo metu.
– Įstatuose įrašyta sąlyga: dviejų narių rekomendacijos (kad išpildyti šią sąlygą, atskirai nieko daryti nereikia)

Kaip nustojama būti nariu
– Savo noru (pateikus Tarybai prašymą išeiti).
– Kai grubiai pažeidžiamos bendruomenės taisyklės.
– Kai narys ilgesnį laiką nevykdo nario pareigų
(sprendimą priima Taryba. Tuo tikslu Taryba narių sąrašus peržiūri ir atnaujina kartą metuose prieš visuotinį bendruomenės susirinkimą).

Narystės tvarką tikslina ir su naryste susijusius klausimus sprendžia bendruomenės Taryba.

Bendruomenės įstatai
Tibeto budizmo bendruomenės „Rigdzin“
ĮSTATAI

1. Pavadinimas, teisinė forma, būstinė
1.1. Tibeto budizmo bendruomenė „Rigdzin“ (toliau – Bendruomenė) yra religinė bendruomenė, vienijanti Tibeto budizmą (kuris yra viena budizmo pakraipų) išpažįstančius asmenis.
1.2. Bendruomenė yra viešasis juridinis asmuo nuo jos įstatų įregistravimo dienos, turintis antspaudą su savo pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas.
1.3. Bendruomenė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymu, kitais įstatymais ir teisės aktais bei šiais įstatais.
1.4. Bendruomenė yra tarptautinės Tibeto budizmo bendruomenės „Rigdzin Community“ (Communauté Rigdzin, Trabandan 51, 1006 Lausanne, Switzerland) dalis.
1.5. Bendruomenė yra ribotos turtinės atsakomybės. Pagal savo prievoles Bendruomenė atsako visu savo turtu ir neatsako už jos narių prisiimtus įsipareigojimus.
1.6. Bendruomenė įsteigta neribotam laikui.
1.7. Sprendimą dėl bendruomenės buveinės pakeitimo priima Visuotinis narių susirinkimas.
2. Išpažįstamo religinio mokymo pagrindai, veiklos kryptys ir tikslai
2.1. Bendruomenės religinio mokymo pagrindai yra:
2.1.1. visos gyvos būtybės turi Budos prigimtį ir savo esme yra tobulos;
2.1.2. Budos prigimtį siekiama pažadinti ugdant savyje atjautą ir mielaširdystę visoms gyvoms būtybėms;
2.2. Bendruomenės tikslas – suteikti galimybę norintiesiems studijuoti ir praktikuoti Tibeto budizmą.
2.3. Bendruomenė siekia:
2.3.1. Kasdieniame gyvenime laikytis šių budistinių įžadų:
2.3.1.1. Nežudyti – neatimti gyvybės jokiai gyvai būtybei;
2.3.1.2. Nevogti – neimti ir negeisti to, kas gera valia neduodama;
2.3.1.3. Neištvirkauti – susilaikyti nuo seksualiai amoralių poelgių;
2.3.1.4. Nemeluoti – susilaikyti nuo tuščiažodžiavimo, apkalbų ir kalbų, keliančių nesantaiką;
2.3.1.5. Vengti godumo, neturėti ketinimo kenkti kitiems;
2.3.1.6. Susilaikyti ir nevartoti protą svaiginančių medžiagų.
2.3.2. Per budistinę dvasinę praktiką tobulinti savo asmenines fizines, intelektines ir dvasines galias visų gyvų būtybių gerovei.
2.3.3. Ugdyti pareigos ir atsakomybės jausmą kasdieniame gyvenime, su atjauta ir mielaširdyste žvelgiant į visas gyvas būtybes.
2.4. Bendruomenės dvasinis vadovas yra Tibeto budizmo lama Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočė.
2.5. Įgyvendindama įstatuose nustatytą tikslą ir uždavinius Bendruomenė:
2.5.1. studijuoja ir praktikuoja Tibeto budizmą pagal tarptautinės Rigdzin bendruomenės, vadovaujamos lamos Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočės, nustatytą mokymo planą;
2.5.2. organizuoja lamos Rigdzin Namkha Gyatso Rinpočės ir kitų Tibeto budizmo mokytojų paskaitas, kursus ir seminarus mokymų temomis;
2.5.3. prireikus gali organizuoti kitus viešus renginius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;
2.5.4. gali steigti ir turėti bendrojo lavinimo mokyklas ir kitokias mokymo, švietimo įstaigas, labdaros ir paramos fondus, įmones, žiniasklaidos priemones bei užsiimti leidybine veikla Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
2.5.5. gali samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai įgyvendinti;
2.5.6. stoti į tarptautines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Religinių bendruomenių ir bendrijų bei kitiems įstatymams.
2.6. Bendruomenė įstatymų nustatyta tvarka gali užsiimti ir kitokia jos įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti reikalinga veikla, išskyrus tą, kurią draudžia įstatymai.
2.7. Visa Bendruomenės veikla yra ne pelno siekiančio pobūdžio.
2.8. Bendruomenė gali būti paramos gavėjas.
3. Bendruomenės organai, jų kompetencija bei skyrimo ir atšaukimo tvarka
3.1. Bendruomenė turi šiuos organus:
3.1.1. visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas;
3.1.2. Bendruomenės taryba (toliau – Taryba);
3.1.3. Bedruomenės administratorius (toliau – Administratorius).
3.2. Pagrindinis Bendruomenės organas yra visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas. Visuotinis Bendruomenės narių susirinkimas:
3.2.1. šaukiamas ne rečiau kaip kartą per metus iki paskutinės gegužės mėnesio dienos; susirinkimą šaukia Taryba arba 1/3 Bendruomenės narių; apie susirinkimą pranešama visiems nariams Bendruomenės susirinkime bent prieš tris savaites iki susirinkimo; susirinkimui vadovauja susirinkimo pirmininkas, renkamas susirinkimo pradžioje paprastąja balsų dauguma;
3.2.2. laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja 1/2 visų sąrašuose esančių narių; jei sušauktas susirinkimas neįvyksta, kitas susirinkimas gali būti šaukiamas ne anksčiau kaip po 2 savaičių, ir laikomas įvykusiu nepriklausomai nuo dalyvavusiųjų skaičiaus; sprendimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus sprendimus, nurodytus 4.3 punkte;
3.2.3. nustato esmines Bendruomenės gyvenimo kryptis, tvirtina įstatų pakeitimus, nustato Bendruomenės vidaus struktūrą, steigia padalinius (filialus), priima sprendimą dėl Bendruomenės likvidavimo ar reorganizavimo, nustato ir keičia nario mokestį, tvirtina kitų kalendorinių metų biudžetą, priima sprendimus dėl stambaus turto įsigijimo, renka Tarybą;
3.3. Taryba yra kolegialus Bendruomenės valdymo organas. Ją sudaro 4 Bendruomenės visuotinio susirinkimo slaptu balsavimu išrinkti Bendruomenės nariai.
3.4. Taryba renkama penkeriems metams; kadencijos pabaigoje Taryba atsiskaito narių susirinkimui; Tarybos nariai gali būti perrenkami.
3.5. Taryba pati išsirenka pirmininką ir sekretorių iš savo narių tarpo.
3.6. Tarybos pirmininkas atsakingas už Tarybos posėdžių šaukimą, organizavimą, Bendruomenės narių apskaitą.
3.7. Tarybos posėdis laikomas įvykusiu, jei jame dalyvauja daugiau nei pusė narių. Sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.
3.8. Tarybos posėdžiai vyksta ne rečiau kaip kartą per metus. Tarybos posėdžiai yra protokoluojami. Už Tarybos posėdžio sušaukimą atsakingas Tarybos pirmininkas. Jei balsuojant Tarybos narių balsai pasiskirsto tolygiai, lemiamas yra Tarybos pirmininko balsas.
3.9. Bendruomenės Tarybos funkcijos:
3.9.1. priimti į Bendruomenę naujus narius;
3.9.2. organizuoti Bendruomenės veiklą;
3.9.3. reikalui esant, siūlyti Bendruomenei svarstyti Bendruomenės įstatų pakeitimus;
3.9.4. šaukti Bendruomenės narių susirinkimą.
3.10. Administratorius yra vienasmenis Bendruomenės valdymo organas. Jis renkamas Bendruomenės visuotinio susirinkimo slaptu balsavimu.
3.11. Administratorius renkamas penkeriems metams; kadencijos pabaigoje Administratorius atsiskaito narių susirinkimui; Administratorius gali būti perrenkamas.
3.12. Administratoriaus funkcijos:
3.12.1. tvarkyti ūkinius ir finansinius Bendruomenės reikalus, užtikrinti, kad būtų vykdoma tvarkinga finansinė apskaita;
3.12.2. skirti finansininką, reikalui esant nustatyti jo atlyginimą, tikrinti, ar finansininkas tinkamai eina savo pareigas;
3.12.3. pateikti duomenis ir dokumentus juridinių asmenų registrui;
3.12.4. sudaryti sandorius Bendruomenės vardu, atstovauti Bendruomenei santykiuose su valstybe, fiziniais ir juridiniais asmenimis;
3.12.5. vykdyti Tarybos nutarimus.
3.13. Administratoriui nebegalint atlikti savo pareigų, Taryba skiria laikinąjį Administratorių ir ne vėliau kaip per du mėnesius šaukia visuotinį Bendruomenės narių susirinkimą naujo Administratoriaus rinkimams.
3.14. Bendruomenė gali turėti ir kitokių teisių ir pareigų, neprieštaraujančių Lietuvos Respublikos įstatymams.
4. Įstatų ar juos atitinkančių steigimo dokumentų keitimo tvarka
4.1. Bendruomenės įstatai gali būti keičiami visuotinio Bendruomenės narių susirinkimo sprendimu.
4.2. Įstatų pakeitimus gali siūlyti Bendruomenės nariai, Taryba arba Administratorius.
4.3. Įstatų pakeitimai priimami paprasta balsų dauguma, išskyrus pakeitimus, susijusius su Bendruomenės reorganizavimu, likvidavimu. Tokie pakeitimai priimami 2/3 balsų dauguma.
5. Narių priėmimo į religinę bendruomenę, išstojimo, pašalinimo iš jos tvarka, narių teisės ir pareigos
5.1. Bendruomenės nariais gali būti veiksnūs Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, kurie sutinka su Bendruomenės mokymu ir stengiasi gyventi pagal Bendruomenės propaguojamus principus.
5.2. Nepilnamečiai gali būti Bendruomenės nariais tik esant raštiškam tėvų ar globėjų sutikimui.
5.3. Sprendimą dėl priėmimo į Bendruomenės narius priima Taryba, gavusi dviejų Bendruomenės narių rekomendacijas.
5.4. Bendruomenės narys gali būti pašalintas iš Bendruomenės, jei jo veikla prieštarauja Bendruomenės principams, jei ji nukreipta prieš Bendruomenę arba jei jis kitaip pažeidžia šiuos įstatus. Sprendimą dėl Bendruomenės nario pašalinimo priima Taryba. Šį sprendimą pašalintas Bendruomenės narys gali prašyti peržiūrėti Bendruomenės narių susirinkimo, kuris patvirtina arba panaikina Tarybos sprendimą dėl nario pašalinimo.
5.5. Bendruomenės buveinėje turi būti visų, o padalinyje – jam priklausančių narių sąrašas. Su šiais sąrašais turi teisę susipažinti kiekvienas Bendruomenės narys.
5.6. Bendruomenės narys turi teisę:
5.6.1. rinkti ir būti renkamas į visus Bendruomenės organus;
5.6.2. naudotis Bendruomenės teikiamomis paslaugomis;
5.6.3. gauti informaciją apie Bendruomenės veiklą;
5.6.4. naudotis Bendruomenės sukaupta informacija;
5.6.5. dalyvauti Bendruomenės organizuojamuose renginiuose;
5.6.6. dalyvauti diskusijose, narių susirinkimuose svarstomais klausimais;
5.6.7. išstoti iš Bendruomenės. Išstojusieji bei pašalinti iš Bendruomenės nariai neturi teisės į jos turtą.
5.7. Bendruomenės narių pareigos:
5.7.1. laikytis Bendruomenės įstatų, gerbti Budos mokymą, mokytojus, kitus Bendruomenės narius, kitas religijas ir dvasines tradicijas bei laikytis Bendruomenės propaguojamų moralinių principų;
5.7.2. vykdyti visuotinio narių susirinkimo ir valdymo organų nutarimus ar sprendimus.
5.7.3. nevykdyti veiklos, prieštaraujančios Bendruomenės įstatams.
6. Bendruomenės padalinių (filialų, atstovybių) steigimo, jų nuostatų tvirtinimo bei veiklos nutraukimo tvarka
6.1. Bendruomenė turi teisę steigti padalinius (filialus ir atstovybes).
6.2. Filialas ar atstovybė veikia pagal Bendruomenės įstatus ir visuotinio narių susirinkimo suteiktus įgaliojimus, kurie nurodomi padalinio nuostatuose.
6.3. Sprendimą dėl filialo ar atstovybės steigimo priima visuotinis narių susirinkimas.
7. Bendruomenei priklausančio turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarka
7.1. Bendruomenė atlieka buhalterinę apskaitą, teikia finansinę-buhalterinę informaciją valstybės institucijoms ir moka mokesčius įstatymų nustatyta tvarka.
7.2. Bendruomenei nuosavybės teise gali priklausyti pastatai, transporto priemonės, įrenginiai ir kitas jos įstatuose numatytai veiklai reikalingas turtas, kuris gali būti įgytas už Bendruomenei priklausančias lėšas, taip pat dovanojimo, paveldėjimo ar kitokiu teisėtu būdu.
7.3. Bendruomenės lėšų šaltiniai:
7.3.1. narių stojamieji įnašai, narių mokesčiai ir tiksliniai įnašai;
7.3.2. fizinių ir juridinių asmenų, paramos fondų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.3.3. skolinto kapitalo lėšos;
7.3.4. palikimai pagal testamentą tenkantys Bendruomenei;
7.3.5. nevyriausybinių organizacijų, tarptautinių visuomeninių organizacijų dovanotos (paaukotos) lėšos;
7.3.6. atskaitymai iš įsteigtų įmonių pelno;
7.3.7. kredito įstaigų palūkanos už saugomas Bendruomenės lėšas;
7.3.8. kitos teisėtai gautos lėšos.
7.4. Bendruomenės lėšos naudojamos šiuose įstatuose numatytiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti ir jokia forma negali būti skirstomos Bendruomenės nariams.
8. Bendruomenės reorganizavimo tvarka, likvidavimo ir likusio turto paskirstymo ją likvidavus tvarka
8.1. Bendruomenė gali būti reorganizuojama ar likviduojama visuotinio narių susirinkimo sprendimu.
8.2. Likvidavus organizaciją, jos likęs turtas ir lėšos, likęs patenkinus visus kreditorių reikalavimus, atsiskaičius su asmenimis, dirbusiais pagal darbo sutartis, perduodami tarptautinei Tibeto budizmo bendruomenei „Rigdzin Community“ (Communauté Rigdzin, Trabandan 51, 1006 Lausanne, Switzerland). Jei to padaryti nėra galimybės, Bendruomenės turtas perduodamas kitai ar kitoms bendruomenėms, kurių tikslai artimi likviduojamos Bendruomenės įstatuose deklaruotiems tikslams, o jei tokių organizacijų nėra, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms arba labdaros ir paramos fondams.

Bendruomenės įstatai patvirtinti 2012-05-01 visuotiniame Bendruomenės narių susirinkime.

Bendruomenės administratorius